Underretningspligt

Alle mennesker har underretningspligt. Du har underretningspligt.

Det betyder, at du har pligt til at hjælpe børn og unge, du ved lever under forhold, hvor deres trivsel er i fare. Dette kan være seksuelle overgreb. Du hjælper børnene ved at underrette de sociale myndigheder om den viden, du har.

Hvis du arbejder med børn og unge og ikke overholder din underretningspligt, kan dette betragtes som tjenstlig forsømmelse og straffes i henhold til kriminalloven.

I Landstingsforordningen nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge § 5 står der, at alle mennesker har pligt til at underrette kommunen, hvis de bliver bekendt med, at et barn lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

I Landstingsforordningen nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge § 5, stk. 2, står der, at personer, der er ansat i social-, skole- eller sundhedssektoren, har skærpet pligt til at underrette kommunen. Det betyder, at du som professionel, der arbejder med børn og unge i hverdagen, skal lave en underretning, når du ved eller får stærk mistanke om, at et barns sundhed eller udvikling er i fare.

Tal med din ledelse om din bekymring. Sammen kan I beslutte, hvad der skal gøres.

Det er altid en god ide at tale med barnets omsorgsgivere om jeres bekymringer. Med et godt samarbejde og gensidig hjælp kan man ofte hjælpe barnet og dets familie langt.

Husk: Du må ikke tale med forældre om din mistanke eller viden, hvis mistanken går mod dem.

Har du tavshedspligt, og er du bekymret for, din tavshedspligt bliver brudt, skal du huske, at hensynet til barnet eller den unge altid kommer først. Det betyder, at din tavshedspligt ikke må stå i vejen for din underretningspligt. Dog skal de oplysninger, du videregiver, være absolut nødvendige for at sikre barnets sundhed og udvikling.

Din underretning skal indeholde:

  • Barnets navn og cpr.nr.
  • Faktuelle oplysninger om barnet
  • Hvorfor du underretter
  • Oplysninger om barnets udvikling generelt
  • Samarbejde med forældrene
  • Barnets egne udsagn
  • Oplysninger om barnets trivsel generelt
  • Andre relevante oplysninger

Er du barn eller ung?

Har du eller én, du kender, været udsat for et seksuelt overgreb? Er du mellem 0-18 år? Så kan du få hjælp her. Et seksuelt overgreb kan være mange fo…

Læs mere...

Læs mere...

Er du professionel?

Børn og unges trivsel er vor alles ansvar. I Grønland viser statistiske undersøgelser, at én ud af ti drenge og én ud af tre piger udsættes for seksue…

Læs mere...
Login